Referat af koordinatormøde d. 12.3.2009
Læremidler i praktiksamarbejdet

Dagsorden:

Orientering om projektforløb og de indhøstede erfaringer
Planlægning af den fælles seminardag den 24. April
Afrapportering og offentliggørelse af projektets resultater – herunder orientering om nyt website


Ad 1.

UC Lillebælt – Birgitte Mikkelsen

Projektet forløber efter planen.

Projektet har involveret alle danskstuderende på 3. Årgang (25 studerende) – 5 studerende har deltaget i den kvalitative del af projektet.
Projektet har været kendetegnet af et godt samarbejde med de studerende – der har været meget ærlige i deres tilbagemeldinger – dermed er der skabt et godt grundlag for rammernerne om et fremtidigt samarbejde.
Projektet har været præget af mange organisatoriske problemer, når der skal samarbejdes mellem CFU, praktiklærere og undervisere fra seminariet.

Erfaringer fra projektet:
Der har været en fælles dag på CFU for alle studerende. Her var fælles oplæg med udgangspunkt faget dansk. Dette viste sig at være lidt skævt i forjhold til de studerende – der godt nok alle har dansk som liniefag, men i praktikken på 3. Årgang er danskfaget ikke fokusområde, så de studerende havde behov for viden om læremidler i alle mulige fag.

I gruppen diskuterede vi, om et mere generelt fokus på faglig læsning og læremidlers betydning i undervisningen ville have været et bedre valg.

UC-Syd – Lene Reichstein Lund

I projektet har deltaget et hold studerende (dansk 2. Årgang?). 3 studerende har deltaget i den kvalitative del.
Kommunikation vedr. projektet er ført på Blackboard, De studerende har analyseret læremidler, ført logbog i praktikperioden og de har i den afsluttende opgave skulle reflektere over anvendelsen af læremidler.

Erfaringer fra projektet
De studerende har været meget glade for processen – i særlig grad har de været glade for den opmærksomhed der var forbundet med, at lærere fra læreruddannelsen havde øget fokus på deres praktikophold og de erfaringer, de gjorde sig i praktikken.
Der har været organisatoriake problemer forbundet med samarbejdet mellem seminarielærere, CFU-konsulenter og praktiklærer. I den forbindelse var det især et problem, at praktiklæreren kom senere med i processen end de andre deltagere.
Endelig var det er erfaring, at der manglede teoretiske spor i elevernes refleksioner over anvendelse af læremidler i den afsluttende praktikopgave.
UC Syd – Mari Ann Skovlund Jensen

I projektet har der været gennemført en kvantitativ undersøgelse på 2 årgang. 6 studerende har deltaget i den kvalitative del af projektet.

Mari Ann redegjorde især for resultatet af den kvantitative undersøgelse. Problemstillingerne fra den kvalitative del var meget lig de øvrige projekter.

Den kvantitative undersøgelse viste:

At de studerende har meget svært ved at definere, hvad et læremiddel er
At de studerende havde manglende eller ingen viden om udvælgelseskriterier
At de studerende var meget glade for den støtte, de kunne få på CFU
At de studerende ikke er analytiske ”uden for faget”

At der var gode erfaringer med vejledningssamtaler ude på skolen

Planlægning af konference den 24.4 kl. 10.00 – 14.30

Først nogle generelle oplæg
Derefter præsentation af erfaringerne fra projekterne – gerne ud fra forskellige faglige fokus

Hvert projekt sender et manchet vedr. oplæg.

Deltagere:
Fra UC Syd deltager 6 projektdeltagere til konferencen (heraf 2 studerende)
Fra UCL deltager 6 projektdeltagere til konferencen (heraf 1 studerende)
Fra UC Sjælland deltager 2 projektdeltagere

Derudover indbyder hvert UC praktikvejledere og udvalgte CFU-konsulenter til at deltage i konferencen
Fra Læremiddel.DK indbydes Thomas Illum Hansen og Jens Jørgen Hansen

Afrapportering:
Der skal udarbejdes en fælles rapport med anbefalinger til studierektorerne på baggrund af projektet. På baggrund af rapporten skrives en artikel til Læremiddel.DK’s e-tidsskrift.
Rikke fortalte om Læremiddel.dk’s kommende web-site, der gør det muligt at offentliggøre projektelementer som ”fragmenter”. Fragmenter kan være: Undervisningsmaterialer, logboger, eks. På studerendes rapporter eller refleksioner over anvendelse af læremidler.
Rikke laver en skabelon til de enkelte projekter, der kan anvendes i forbindelse med indsamling af relevante fragmenter.